Aktualitások

2021. április. 07.

TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022. TANÉVRE TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL

Az Apponyi Albert Általános Iskolában a 2021/2022. tanítási évre történő beiratkozás megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:

Az általános iskolai elektronikus beiratkozás időpontja: 2021. április 10-16. közötti időszak.

 1. A járványügyi helyzetre való tekintettel az iskolánkba történő beiratkozás az elektronikus felületen zajlik, amely során a felvételi kérelmet a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül kell benyújtani. 

A KRÉTA rendszer felülete 2021. április 10. 00:00 óra és 2021. április 16. 24:00 óra között lesz elérhető. Amint a felület jelenleg még zajló frissítése befejeződik, és Felhasználói útmutatója elkészül, az elektronikus formában történő beiratkozás részletes leírását elküldjük Önöknek. Az elektronikusan, a felületen benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására a 2021/2022. tanév kezdetén, a tanévnyitón vagy az első tanítási napon, tehát legkésőbb 2021. szeptember 1-jén kerülhet sor. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat a szülői felügyeleti jogot gyakorló személyek aláírásával ellátva kell benyújtani.

Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek igazolására szolgáló dokumentum lehet: gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, melyet a beiratkozáskor elektronikusan fel kell tölteni, illetve a későbbiekben papíron be kell nyújtani.

Ha a gyám a törvényes képviselő, ennek igazolására szolgáló dokumentum: gyámhivatali döntés, melyet szintén elektronikusan fel kell tölteni, illetve a későbbiekben papíron be kell nyújtani.

 1. Amennyiben a szülői felügyeletet ellátó személy(ek) módosítani kíván(nak) a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti(k) meg, hogy jelzi(k) a bejczimoni@gmail.com e-mailen az adatmódosítási szándékot. Az adatok módosítását az intézmény KRÉTA felületén a kérés alapján elvégezzük.
 2. A felvételi kérelmekről az intézményvezető 2021. április 23-ig dönt, ezt követően értesíti a szülőket, törvényes képviselőket.

A beiratkozáshoz szükséges:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata/személyi igazolványa
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Szakértői vélemény (sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási-, magatartási nehézség esetén)
 • Az egyik szülő felügyeleti jogát vagy a gyám törvényes képviseletét igazoló dokumentum
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybe vételét igazoló határozat
 • Nevelésbe vételi határozat és a gyermek törzsszáma
 • A szülői jogokat gyakorló személyek elérhetősége (e-mail cím, telefonszám)

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatokat jelen levelünkhöz csatoltan küldjük:

 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
 • nyilatkozat hit- és erkölcstan/etika tanulásáról

A hit- és erkölcstan választása esetén az egyház nevénél a következőt kérjük feltüntetni: Magyar Katolikus Egyház/római katolikus.

A fenti nyilatkozatokat a gyermek szülői felügyeletét ellátó személynek/személyeknek alá kell írnia.

Tisztelettel Gerencsér Beáta intézményvezető megbízásából:

Bejczi Mónika intézményvezető-helyettes

 

Életvitelszerű lakcím nyilatkozat 2021. ide kattintva tölthető le!

Szülői nyilatkozat hit és erkölcstan-etika, ide kattintva tölthető le!

Törvényes képviselő nyilatkozat 2021. ide kattintva tölthető le!

 

 

2021. március. 05.

Bemutatkozik az Apponyi Albert Általános Iskola

      

Kedves Szülők!

Az iskolakezdés minden család, s főként a gyermekek számára nagy esemény. Engedjék meg, hogy intézményünk bemutatásával segítségükre legyünk ennek a fontos döntésnek a meghozatalában.

„Ne legyen az országnak egyetlen zuga sem, ahová a kultúra fénye nem hatol be, hogy a kultúrától távol eső, a hegy mögötti legkisebb falunak vagy tanyának iskolájába is odavilágítson a tudomány szövétnekének egy-egy fénysugara.” (gróf Apponyi Albert)

Iskolánk a családias, kis iskolákhoz tartozik, biztosítva ezzel a közvetlen kapcsolatot a pedagógusok – a diákok – és a szülők között. A tantestület tagjait az alapos tárgyi tudás, szakmai felkészültségüket a kiegyensúlyozott munka, a megújulási törekvés, míg oktató-nevelő munkájukat a gyermekszeretet, a tanítványokra való odafigyelés és a nyugodt, jó légkör jellemzi.

Intézményünk szellemiségét a korrekt emberi kapcsolatok, a mindenki által elfogadott követelmények, az együttes munka és az alkotó pedagógiai légkör alapozza meg.

Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak a világra, érdeklődésük széleskörű, együttműködők, toleránsak, önmagukat reálisan értékelni tudók.

Közös célunk, hogy biztos tudással rendelkező, kiegyensúlyozott lelkületű gyerekek kerüljenek ki tőlünk.

Azt szeretnénk, hogy boldog gyermekkora legyen minden hozzánk járó gyereknek!

Az iskola fő profilja a nyelvoktatás. A tanulók már 2. osztálytól tanulhatják az általuk fő nyelvként választott első idegen nyelvet, mely 7-8. osztályban a második idegen nyelv tanulásával egészül ki. A korai nyelvtanulás hatékonyságát csoportbontással fokozzuk. Iskolánkban pályázati forrásból nyelvi labort alakítottunk ki, ahol interaktív tábla is segíti az eredeti kiejtés elsajátítását és a nyelvi feladatok gyakorlását.

A 21. század digitalizált világában az informatika is fontos pillére oktató munkánknak. Korszerűen felszerelt, Internetes hozzáféréssel ellátott informatika szaktanteremben, hálózatba kötött gépeken az új NAT alapján már 3. osztálytól tanulják a diákok az informatikai alapismereteket, a szövegszerkesztést, a táblázatkezelést, prezentációkészítést, az Internet-használatot, a rajzolást és képszerkesztést.

Alsó tagozatban:

Intézményünkben gyermekszerető, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező tanítók várják a gyerekeket. Az oktatás kisfelmenő rendszerben, a hagyományos analizáló-szintetizáló módszerrel történik. Ebben a szakaszban legfontosabbnak tartjuk az alapkészségek kialakítását, hogy az írást, olvasást és számolást biztos eszközként használhassák a gyerekek, valamint azt, hogy a szülők és kis diákjaink is megismerjék az iskolai elvárásokat, hogy stresszmentesen rendszerességet, biztos tanulástechnikát tanuljanak, hogy az iskolába járás ne kényszer, hanem öröm legyen.

Az anyanyelvi alapkészségek elsajátítását  logopédiai ellátással segítjük. A  sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését gyógypedagógusunk végzi, míg a képességfejlődést tanítóink számára felzárkóztatással, tehetséggondozással tanítóink teszik lehetővé.

Felső tagozatban:

Az 5-6. évfolyamon biztosítjuk  tanulóink számára az alapkészségek fejlesztését.

 • A magyar nyelv és irodalom terén:

Az anyanyelvi oktatás rengeteg lehetőséget ad a szövegértés, kommunikáció legkülönbözőbb módjai, illetve a nyelvi kultúra elsajátítására, gyakorlására.

 • Történelem oktatása során:

A történelem, illetve a hon- és népismeret tanításának, a hagyományápolásnak nagyon fontos szerepe van a diákok személyiségfejlődésében, a községhez, a hazához való tartozásukban. Célunk a nemzeti, a helyi kultúra ápolása, a múlt megismerése, megértése; emlékeink, hagyományaink tisztelete, ápolása és a hazaszeretet kialakítása.

 • Matematika és természettudományos tárgyak keretében:

A tanítás-tanulás során előtérbe helyezzük: a közvetlen megtapasztalás élményét, a természetközeli tevékenységformákat, valamint a Kanizsai Dorottya Gimnázium biolaborjában megszervezett laborgyakorlatokat.

Intézményünk arculatának fontos eleme a művészeti és zenei nevelés. E területen kiemelt szerepet kap a kreativitás, a tantárgyi komplexitás, az egyéni kifejezésmód és a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése. Iskolánkban a vizuális kultúrát a Váci Mihály Alapfokú Művészeti Iskola egyik tanára oktatja, aki sikeresen készíti fel a gyerekeket a Szombathelyi Művészti Szakgimnázium felvételi vizsgájára.

A zenei tehetségek gondozását segíti a Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett szolfézs- és hangszeres oktatása.

A sport és az egészséges életre nevelés is nagy hangsúlyt kap intézményünkben.  A hagyományos testnevelés órák mellett lehetőséget kínálunk a tanulóknak délutáni tömegsportra. Az MGyLSz keretén belül működtetjük a nagy népszerűségnek örvendő labdarúgó foglalkozásainkat. Focistáink számos kupával büszkélkedhetnek. Emellett a 3. és 5. osztályosoknak pedig minden évben megszervezzük az ingyenes úszásoktatást

A környezeti nevelést is szívügyünknek tekintjük. Ápoljuk és zöld növényzettel szépítjük az iskola udvarát és környékét. Határtalanul kirándulásokat szervezünk a természet által felkínált oktatási lehetőségek kiaknázására és a külhoni magyarság megismerésére, a nemzettudat építésére.

A tanulók számára térítés ellenében egyszeri meleg étkezést biztosítunk menza formájában. A szülők igényei alapján 1-3. évfolyamon napközis, a többi  évfolyamon pedig tanulószobai foglalkozásokat szervezünk.

A különböző hagyományőrző napok, szabadidős tevékenységformák (Egészséghét, Lucanap, Mikulásnap, Krampuszbál, Karácsonyi koncert, Farsang, Március 15-ei koncert, Bolondballagás) megszervezésével tesszük lehetővé a gyermeki személyiség fejlődését.

A továbbtanulás segítése érdekében a 8. osztályosoknak magyar és matematika tárgyakból előkészítő foglalkozásokat szervezünk, üzemlátogatással egybekötött pályaorientációs napot bonyolítunk le, és részt veszünk a PÁLYAINFO-n. Munkánk eredménye, hogy a gyerekek sikeresen felvételiznek az általuk választott középiskolákba, köztük az ELTE Bolyai, a Nagy Lajos és a kőszegi Jurisich Miklós Gimnáziumba is.

Diákjaink évek óta az átlag felett teljesítenek az országos kompetenciaméréseken, valamint nagy számban indulnak és jó eredményeket érnek el a tantárgyi versenyeken, művészeti seregszemléken, fesztiválokon.  

Gálosné Kemény Ivette tanító nénire, aki 1991 óta dolgozik a pedagógus pályán. 16 évet töltött a jáki iskolában, ahol ez idő alatt sok kisiskolást bevezetett a számolás és betűvetés tudományába. Sikeresen megismertette tanítványaival az iskolai élet szabályait, szociális tanulásukat támogatva kialakította bennük azt a tudást, azokat a képességeket, amelyeknek segítségével sikeresen tudtak alkalmazkodni az iskolai követelményrendszerhez.

2016. augusztusától végzi tanítói munkáját az Apponyi Albert Általános Iskolában. Ízig-vérig pedagógus. Rendkívül jó együttműködést tud kialakítani diákjaival és a szülőkkel egyaránt. A gyermekszeretet mellett kis tanítványok iránti maximális elkötelezettség jellemző rá. Tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet a gyermekek felzárkóztatására és a tehetségek képességeinek kibontakoztatására. Tanítványai sikeresek a különböző tanulmányi versenyeken. 

Kedves Szülők!

Reméljük, hogy elnyerte tetszésüket a bemutatkozásunk. Szeretettel várjuk gyermekeiket intézményünkben!

Az Apponyi Albert Általános Iskola vezetősége

 

 

 

 

2021. március. 02.

Miért válassza egy szülő a gyermeke számára a katolikus hit- és erkölcstanoktatást?

 

Ide kattintva tekinthető meg a pdf!

 

 

Oldalak