Aktualitások

2021. szeptember. 04.

Tisztelt Szülők!

Több tanuló szülője fordult hozzám azzal a kéréssel, hogy gyermekét a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól versenyszerű vagy egyesületben folytatott sporttevékenység miatt mentsem fel.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése alapján a fenti esetekben a gyerekeknek a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól felmentés akkor adható, ha

  • versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
  • sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki.

A felmentési kérelem a csatolmányból letölthető (vagy a honlapunkon az Aktualitásokban elérhető), mellékletét képezi a sportszervezet/egyesület által a törvényben meghatározott időtartamokra érvényesen kiállított igazolás.

A szülő által aláírt kérelmek sportszervezeti igazolással együtt történő leadási határideje:

2021. szeptember 15.

Tisztelettel: Bejczi Mónika intézményvezető

Az igazolás testnevelés felmentéshez, ide kattintva tölthető le!

A kérelem testnevelés felmentéshez, ide kattintva tölthető le!

 

 

2021. március. 02.

Miért válassza egy szülő a gyermeke számára a katolikus hit- és erkölcstanoktatást?

 

Ide kattintva tekinthető meg a pdf!

 

 

2021. február. 22.

Tájékoztatás a leendő első osztályosok szülei számára

az intézményben folyó hit- és erkölcstan oktatás, valamint fakultatív hit- és vallásoktatás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelési törvény értelmében a tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, amihez a jogalkotó lehetőséget biztosít a szabadon választható általános iskolai etika/hit- és erkölcstan oktatással.

A nemzeti köznevelési törvényben meghatározott etika órák vagy a helyette választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órák megtartását az iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamán szervezi meg.

Ezen kívül a „fakultatív hit- és vallásoktatásravonatkozó rendelkezések értelmében a nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a  tanuló az egyházi jogi személy által szervezett ún. fakultatív hit- és vallásoktatásban is rész vehessen. A fakultatív hit- és vallásoktatás pedig oly módon kerül megszervezésre, hogy az alkalmazkodik a tanórai foglalkozások rendjéhez.

A hit- és erkölcstan oktatás, illetve a fakultatív hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, valamint a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A tanulók testi épségéért, lelki, érzelmi fejlődéséért a hit- és erkölcstanoktatást és a hit- és vallásoktatást szervező egyházi jogi személy felel.

Az iskola az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással, valamint a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (V111.31.) EMMI rendelet 182/A (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A mostani járványhelyzetnek megfelelően, valamint a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 18

 (2) bekezdése értelmében a személyes tájékoztató helyett online anyag kerül fel az iskolák honlapjára.

A mi iskolánk az egyházaktól eljuttatott anyagokat 2021. március 10-én (szerdán) teszi megismerhetővé az Önök számára a honlapon keresztül.

Gencsapáti, 2021. február 22.                                              

Gerencsér Beáta sk.

intézményvezető

 

 

Oldalak