ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2022/2023. TANÉVRE

Tisztelt Szülők!

A törvényes képviselők kétféle módon kezdeményezhetik gyermekeik beiratkozását az általános iskola első évfolyamára a 2022/2023. tanévre vonatkozóan:

 1. Személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a magukkal vitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait és elvégzi a szükséges műveleteket, feladatokat.

 1. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

A beiratkozási folyamatot – előzetes regisztrációt követően – elindítja a gyermek törvényes képviselője a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. Az e-Ügyintézés felületén keresztül történő jelentkezés során a szülő a rendszer által felkínált űrlapot kitöltve tudja megadni gyermeke beiratkozáshoz szükséges adatait. Emellett az egyes nyilatkozatok a rendszerbe feltölthetőek.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja –

minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben,

ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányát be kell mutatni,

illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell nyújtani.

 

A beiratkozás során tehát a személyes szülői jelenlét mindenképpen szükséges. A korábbi évek tapasztalatai alapján a Személyes ügyintézéssel, papír alapú adminisztrációval történő beiratkozási mód kevesebb problémát és hiba lehetőséget jelentett a szülők számára, mint a KRÉTA e-Ügyintézés felületének a használata. A dokumentumokat és nyilatkozatokat pedig mindenképpen papír alapon be kell mutatni vagy nyújtani. Emiatt azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a személyes ügyintézési módot legyenek kedvesek választani a beiratkozáshoz.

 

Az általános iskolai beiratkozás időpontja:

2022. április 21. (csütörtök) 8.00 – 18.00 óra

2022. április 22. (péntek) 8.00 – 18.00 óra

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • óvodai szakvélemény
 • oktatási azonosítószám
 • születési anyakönyvi kivonat (ha van, személyi igazolvány)
 • lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • SNI vagy BTMN szakértői vélemény

Adatok:

 • szülők neve, édesanya viselt neve
 • szülők elérhetősége: telefonszám, e-mail cím
 • óvodában töltött évek száma

 

A beiratkozáshoz szükségesek az alábbi kitöltött és aláírt nyilatkozatok:

 • nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
 • nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
 • nyilatkozat az etika vagy a hit- és erkölcstan oktatásról

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. Ez utóbbi esetben, illetve kijelölt gyám esetében csak egy aláírásra van szükség. Ezt azonban igazolni kell.

Kérjük, hogy a beiratkozáskor legyenek szívesek nyilatkozni számunkra:

 • a gyermek különleges helyzetéről:
 • Szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő
 • Testvére az adott intézmény tanulója
 • Munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található
 • Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
 • a gyermek hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetéről (nevelésbe vételi határozatot legyenek szívesen hozni)
 • a gyermek tartós betegségéről (igazolást is legyenek szívesek bemutatni)
 • az ételallergiáról (igazolást is legyenek szívesek hozni)
 • a 3 vagy több gyermekes státuszról
 • a rendszeres gyermekvédelmi státuszról (határozatot legyenek szívesek bemutatni)
 • a menza igénylésről
 • a napközi igénylésről

A beiratkozással kapcsolatos egyéb tudnivalók:

 • Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi.
 • Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
 • Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A kitöltendő és aláírandó nyilatkozatok az alábbiakban elérhetők.

Együttműködésüket köszönjük! Szeretettel várjuk Önöket a beiratkozáson!

Gencsapáti, 2022.04.11.

Tisztelettel:  Bejczi Mónika intézményvezető

 

Szülői nyilatkozat gyermek törvényes képviseletéről, ide kattintva tekinthető meg!

Szülői nyilatkozat etika és hit- és erkölcstan oktatásról, ide kattintva tekinthető meg!

Szülői nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról, ide kattinva tekinthető meg!

Adatkezelési tájékoztató, ide kattinva tekinthető meg!

 

Tájékoztatás a leendő első osztályosok szülei számára

az intézményben folyó hit- és erkölcstanoktatás, valamint

a fakultatív hit- és vallásoktatás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelési törvény értelmében a tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, amihez a jogalkotó lehetőséget biztosít a szabadon választható általános iskolai etika/hit- és erkölcstan oktatással.

A nemzeti köznevelési törvényben meghatározott etika órák vagy a helyette választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órák megtartását az iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamán szervezi meg.

Ezen kívül a „fakultatív hit- és vallásoktatásra” vonatkozó rendelkezések értelmében a nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a  tanuló az egyházi jogi személy által szervezett ún. fakultatív hit- és vallásoktatásban is rész vehessen. A fakultatív hit- és vallásoktatás pedig oly módon kerül megszervezésre, hogy az alkalmazkodik a tanórai foglalkozások rendjéhez.

A hit- és erkölcstan oktatás, illetve a fakultatív hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, valamint a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A tanulók testi épségéért, lelki, érzelmi fejlődéséért a hit- és erkölcstanoktatást és a hit- és vallásoktatást szervező egyházi jogi személy felel.

Az iskola az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással, valamint a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (V111.31.) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A mostani járványhelyzetnek megfelelően, a személyes tájékoztató helyett online anyag kerül fel az iskolák honlapjára.

A mi iskolánk az egyházaktól eljuttatott anyagokat 2022. március 1-jén (kedden) teszi megismerhetővé az Önök számára a www.gencsisuli.hu honlapon, a Beiratkozóknak menüponton keresztül.

 

Gencsapáti, 2022. február 28.

 Bejczi Mónika intézményvezető 

Miért válassza egy szülő a gyermeke számára a katolikus hit- és erkölcstanoktatást? Ide kattintva tekinthető meg!

Plakátot ide kattintva tekintheti meg!

 

Kedves Szülők!

Kérem, hogy fogadják szeretettel invitálásomat egy közvetlen és kötetlen személyes találkozásra az iskolánkban! Tiszteljenek megbennünket az érdeklődésükkel! Kérem, hogy legyenek egy kicsit a vendégeink, és engedjék meg nekünk, hogy egy tájékoztatás és körbe kalauzolás során megmutathassuk magunkat! Találkozzanak személyesen velem és gyermekük tanító nénijével: Jagodics Ottónéval egyaránt!

A jogszabályi előírások egyelőre csak azt teszik csak lehetővé, hogy védettségi igazolvánnyal léphessenek be hozzánk. De reméljük, hogy ez nem lesz az Önök számára akadály.

Az Apponyi Albert Általános Iskola intézményvezetőjeként szeretném meghívásunkat tolmácsolni Önöknek az alábbi időpontokban, ahol – a pandémia miatt - kisebb csoportokban vehetnek részt egy „szülői nyílt napon”:

2022. február –én 17.00-től 18.00 óráig

2022. február –én 17.00-től 18.00 óráig

Kérem, hogy legyenek szívesek a gencsiskola@gmail.com e-mail címre elküldeni számunkra, hogy melyik időpont vagy időpontok lennének az Önök számára megfelelőek.

Szeretettel várjuk Önöket!

Bejczi Mónika intézményvezető

 

 

 

 

Bemutatkozik az Apponyi Albert Általános Iskola

 

 

 

 

Kedves Szülők!

Az iskolakezdés minden család, s főként a gyermekek számára nagy esemény. Engedjék meg, hogy intézményünk bemutatásával segítségükre legyünk ennek a fontos döntésnek a meghozatalában.

Hitvallásunk:

„Ne legyen az országnak egyetlen zuga sem, ahová a kultúra fénye nem hatol be, hogy a kultúrától távol eső, a hegy mögötti legkisebb falunak vagy tanyának iskolájába is odavilágítson a tudomány szövétnekének egy-egy fénysugara.” (gróf Apponyi Albert)

Fő  vonzerőnk:

Iskolánk a családias, kis iskolákhoz tartozik, biztosítva ezzel a közvetlen kapcsolatot a pedagógusok – a diákok – és a szülők között. A tantestület tagjait az alapos tárgyi tudás, szakmai felkészültségüket a kiegyensúlyozott munka, a megújulási törekvés, míg oktató-nevelő munkájukat a gyermekszeretet, a tanítványokra való odafigyelés és a nyugodt, jó légkör jellemzi.

Intézményünk szellemiségét a korrekt emberi kapcsolatok, a mindenki által elfogadott követelmények, az együttes munka és az alkotó pedagógiai légkör alapozza meg.

Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak a világra, érdeklődésük széleskörű, együttműködők, toleránsak, önmagukat reálisan értékelni tudók.

Közös célunk, hogy biztos tudással rendelkező, kiegyensúlyozott lelkületű gyerekek kerüljenek ki tőlünk.

Azt szeretnénk, hogy boldog gyermekkora legyen minden hozzánk járó gyereknek!

Profilunk:

Az iskola fő profilja a nyelvoktatás. A tanulók már 2. osztálytól tanulhatják az általuk fő nyelvként választott első idegen nyelvet, mely 7-8. osztályban a második idegen nyelv tanulásával egészül ki. A korai nyelvtanulás hatékonyságát csoportbontással fokozzuk. Iskolánkban pályázati forrásból nyelvi labort alakítottunk ki, ahol interaktív tábla is segíti az eredeti kiejtés elsajátítását és a nyelvi feladatok gyakorlását.

Évfolyam:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Első idegen nyelvként:

angol vagy német nyelv

2

3

4

3

4

3

3

Második idegen nyelvként:

angol vagy

német nyelv

 

 

 

 

 

2

2

Heti nyelvóraszám:

2

3

4

3

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 21. század digitalizált világában az informatika is fontos pillére oktató munkánknak. Korszerűen felszerelt, Internetes hozzáféréssel ellátott informatika szaktanteremben, hálózatba kötött gépeken az új NAT alapján már 3. osztálytól tanulják a diákok az informatikai alapismereteket, a szövegszerkesztést, a táblázatkezelést, prezentációkészítést, az Internet-használatot, a rajzolást és képszerkesztést.

Oktató tevékenységünk:

Alsó tagozatban:

Intézményünkben gyermekszerető, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező tanítók várják a gyerekeket. Az oktatás kisfelmenő rendszerben, a hagyományos analizáló-szintetizáló módszerrel történik. Ebben a szakaszban legfontosabbnak tartjuk az alapkészségek kialakítását, hogy az írást, olvasást és számolást biztos eszközként használhassák a gyerekek, valamint azt, hogy a szülők és kis diákjaink is megismerjék az iskolai elvárásokat, hogy stresszmentesen rendszerességet, biztos tanulástechnikát tanuljanak, hogy az iskolába járás ne kényszer, hanem öröm legyen.

Az anyanyelvi alapkészségek elsajátítását  logopédiai ellátással segítjük. A  sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését gyógypedagógusunk végzi, míg a képességfejlődést tanítóink számára felzárkóztatással, tehetséggondozással tanítóink teszik lehetővé.

 

Felső tagozatban:

Az 5-6. évfolyamon biztosítjuk  tanulóink számára az alapkészségek fejlesztését.

 • A magyar nyelv és irodalom terén:

Az anyanyelvi oktatás rengeteg lehetőséget ad a szövegértés, kommunikáció legkülönbözőbb módjai, illetve a nyelvi kultúra elsajátítására, gyakorlására.

 • Történelem oktatása során:

A történelem, illetve a hon- és népismeret tanításának, a hagyományápolásnak nagyon fontos szerepe van a diákok személyiségfejlődésében, a községhez, a hazához való tartozásukban. Célunk a nemzeti, a helyi kultúra ápolása, a múlt megismerése, megértése; emlékeink, hagyományaink tisztelete, ápolása és a hazaszeretet kialakítása.

 • Matematika és természettudományos tárgyak keretében:

A tanítás-tanulás során előtérbe helyezzük: a közvetlen megtapasztalás élményét, a természetközeli tevékenységformákat, valamint a Kanizsai Dorottya Gimnázium biolaborjában megszervezett laborgyakorlatokat.

Művészeti és zenei nevelés:

Intézményünk arculatának fontos eleme a művészeti és zenei nevelés. E területen kiemelt szerepet kap a kreativitás, a tantárgyi komplexitás, az egyéni kifejezésmód és a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése. Iskolánkban a vizuális kultúrát Takács Gábor Attila tanár úr oktatja, aki sikeresen készíti fel a gyerekeket a Szombathelyi Művészti Szakgimnázium felvételi vizsgájára.

A zenei tehetségek gondozását segíti a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett szolfézs- és hangszeres oktatása.

Egészséges életre nevelés:

A sport és az egészséges életre nevelés is nagy hangsúlyt kap intézményünkben.  A hagyományos testnevelés órák mellett lehetőséget kínálunk a tanulóknak délutáni tömegsportra. Az MGyLSz keretén belül működtetjük a nagy népszerűségnek örvendő labdarúgó foglalkozásainkat. Focistáink számos kupával büszkélkedhetnek. Emellett a 3. és 5. osztályosoknak pedig minden évben megszervezzük az ingyenes úszásoktatást.

Környezeti nevelés:

A környezeti nevelést is szívügyünknek tekintjük. Ápoljuk és zöld növényzettel szépítjük az iskola udvarát és környékét. Lehetőség szerint Határtalanul kirándulásokat szervezünk a természet által felkínált oktatási lehetőségek kiaknázására és a külhoni magyarság megismerésére, a nemzettudat építésére.

Szolgáltatások:

A tanulók számára térítés ellenében egyszeri meleg étkezést biztosítunk menza formájában. A szülők igényei alapján 1-3. évfolyamon napközis, a többi  évfolyamon pedig tanulószobai foglalkozásokat szervezünk.

Hagyományőrzés,  szabadidő:

A különböző hagyományőrző napok, szabadidős tevékenységformák (Egészséghét, Lucanap, Mikulásnap, Krampuszbál, Karácsonyi koncert, Farsang, Március 15-ei koncert, Bolondballagás) megszervezésével tesszük lehetővé a gyermeki személyiség fejlődését.

Eredményeink:

A továbbtanulás segítése érdekében a 8. osztályosoknak magyar és matematika tárgyakból előkészítő foglalkozásokat szervezünk, üzemlátogatással egybekötött pályaorientációs napot bonyolítunk le, és részt veszünk a PÁLYAINFO-n. Munkánk eredménye, hogy a gyerekek sikeresen felvételiznek az általuk választott középiskolákba, köztük az ELTE Bolyai, a Nagy Lajos, a Premontrei Rendi Szent Norbert, a Kanizsai Dorottya és Jurisich Miklós Gimnáziumba is.

Diákjaink évek óta az átlag felett teljesítenek az országos kompetenciaméréseken, valamint nagy számban indulnak és jó eredményeket érnek el a tantárgyi versenyeken, művészeti seregszemléken, fesztiválokon.  

Várhatóan kire bízzák gyermekeiket?

Jagodics Ottóné osztálytanítóra, Monika nénire, aki több évtizedes gyakorlattal rendelkezik az 1-2. osztályosok tanításában a pedagógus pályán. 2012-ben a kőszegszerdahelyi iskolából érkezett hozzánk, s a nálunk töltött 10 esztendő alatt már az ötödik kisiskolás osztályát vezeti be a számolás és betűvetés tudományába. Eredményesen ismertette meg tanítványaival az iskolai élet szabályait, s alakította ki bennük azokat a képességeket, amelyeknek segítségével sikeresen tudtak alkalmazkodni az iskolai követelményrendszerhez. Lelkiismeretes, a munkáját nagy lelkesedéssel végző pedagógus. Igazi „tyúkanyó”. Törődő, gondoskodó személyiség. A gyermekszeretet mellett a kis diákjai iránti maximális elkötelezettség jellemző rá.

Kedves Szülők!

Reméljük, hogy elnyerte tetszésüket a bemutatkozásunk. Szeretettel várjuk gyermekeiket intézményünkben!

Bejczi Mónika intézményvezető

 

A teljes dokumentumot, ide kattintva tekintheti meg!