Közlemény

a 2021/2022. tanévben tanköteles korba lépő gyerekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásról.

Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról, szülők részére 2021, ide kattintva olvashatja el.

A köleményt, ide kattintva olvashatja el!

Az iskolai körzeteket, ide kattintva olvashatja el!

 

Beiratkozóknak


Kedves Szülők!

Az iskolakezdés minden család, s főként a gyermekek számára nagy esemény. Engedjék meg, hogy intézményünk bemutatásával segítségükre legyünk ennek a fontos döntésnek a meghozatalában.

Hitvallásunk:

„Ne legyen legyen az országnak egyetlen zuga sem, ahová a kultúra fénye nem hatol be, hogy a kultúrától távol eső, a hegy mögötti legkisebb falunak vagy tanyának iskolájába is odavilágítson a tudomány szövétnekének egy-egy fénysugara.”

Fő vonzerőnk:

Iskolánk a családias, kis iskolákhoz tartozik, biztosítva ezzel a közvetlen kapcsolatot a pedagógusok – a diákok – és a szülők között. A tantestület tagjait az alapos tárgyi tudás, szakmai felkészültségüket a kiegyensúlyozott munka, a megújulási törekvés, míg oktató-nevelő munkájukat a gyermekszeretet, a tanítványokra való odafigyelés és a nyugodt, jó légkör jellemzi.

Intézményünk szellemiségét a korrekt emberi kapcsolatok, a mindenki által elfogadott követelmények, az együttes munka és az alkotó pedagógiai légkör alapozza meg.

Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak a világra, érdeklődésük széleskörű, együttműködők, toleránsak, önmagukat reálisan értékelni tudók.

Közös célunk, hogy biztos tudással rendelkező, kiegyensúlyozott lelkületű gyerekek kerüljenek ki tőlünk.

Azt szeretnénk, hogy boldog gyermekkora legyen minden hozzánk járó gyereknek!

Profiljaink: a nyelv- és informatikaoktatás

Az iskola fő profilja a nyelvoktatás. A tanulók már 2. osztálytól tanulhatják az általuk fő nyelvként választott első idegen nyelvet, mely 7-8. osztályban a második idegen nyelv tanulásával egészül ki. A korai nyelvtanulás hatékonyságát csoportbontással fokozzuk. Iskolánkban pályázati forrásból nyelvi labort építettünk ki, ahol lehetőség van a hagyományos tanórai munkaformák helyett a sokszínűségre, valamint a gyerekek a helyzetgyakorlatokon, életszerű példákon, az eredeti kiejtés elsajátítását segítő hanganyagokon keresztül gyakorolhatják a nyelvi feladatokat.

Heti óraszámaink (csoportbontásban):

Évfolyam 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Első idegen nyelvként: angol 1 3 4 4 4 3 3
Első idegen nyelvként: német 1 3 4 4 4 3 3
Második idegen nyelvként: angol           2 2
Második idegen nyelvként: német           2 2
Heti nyelvóraszám: 1 3 4 4 4 5 5

Az informatika is fontos pillére oktató munkánknak. Korszerűen felszerelt, Internetes hozzáféréssel ellátott számítástechnika teremben, hálózatba kötött gépeken tanulják a diákok az informatikai alapismereteket, a szövegszerkesztést, a táblázatkezelést, az Internet-használatot, a rajzolást és képszerkesztést. A tanítás-tanulás folyamatában 5 interíktív tábla segíti a tananyag prezentációja mellett az új ismeretek elsajátítását, begyakorlását.

Iskolánk

Alsó tagozatban

1-4. osztályban:

Intézményünkben gyermekszerető, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező tanítók várják a gyerekeket. Az oktatás kisfelmenő rendszerben, a hagyományos analizáló-szintetizáló módszerrel történik. Ebben a szakaszban legfontosabbnak tartjuk az alapkészségek kialakítását, hogy az írást, olvasást és számolást biztos eszközként használhassák a gyerekek, valamint azt, hogy a szülők és kis diákjaink is megismerjék az iskolai elvárásokat, hogy stresszmentesen rendszerességet, biztos tanulástechnikát tanuljanak, hogy az iskolába járás ne kényszer, hanem öröm legyen. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését gyógypedagógusunk végzi, míg a képességfejlődést tanulóink számára felzárkóztatással, tehetséggondozással tanítóink teszik lehetővé.

Felső tagozatban

Az 5-8. évfolyamon szakrendszerű oktatás keretében biztosítjuk tanulóink számára az alapkészségek fejlesztését.

A magyar nyelv és irodalom terén:

Az anyanyelvi oktatás rengeteg lehetőséget ad a szövegértés, kommunikáció legkülönbözőbb módjai, illetve a nyelvi kultúra elsajátítására, gyakorlására.

Történelem oktatása során:

A történelem, illetve a hon- és népismeret tanításának, a hagyományápolásnak nagyon fontos szerepe van a diákok személyiségfejlődésében, a községhez, a hazához való tartozásukban. Célunk a nemzeti, a helyi kultúra ápolása, a múlt megismerése, megértése; emlékeink, hagyományaink tisztelete, ápolása és a hazaszeretet kialakítása.

Matematika és természettudományos tárgyak keretében:

A tanítás-tanulás során előtérbe helyezzük: a közvetlen megtapasztalás élményét, a természetközeli tevékenységformákat.

Művészeti és zenei nevelés

Iskolánk arculatának fontos eleme a művészeti és zenei nevelés. E területen kiemelt szerepet kap a kreativitás, a tantárgyi komplexitás, az egyéni kifejezésmód és a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése.

Egészséges életre nevelés

A sport és az egészséges életre nevelés is nagy hangsúlyt kap intézményünkben. A hagyományos testnevelés órák mellett lehetőséget kínálunk a tanulóknak délutáni tömegsportra. Az MGyLSz keretén belül működtetjük a nagy népszerűségnek örvendő labdarúgó foglalkozásainkat. Focistáink számos kupával büszkélkedhetnek. Emellett télen korcsolyázni visszük tanulóinkat, Harmadik, illetve ötödik osztályosok pedig ingyenes úszóoktatáson vesznek részt. Az egészséghéten falat mászunk, aerobikozunk, sportbemutatókat szervezünk.

Környezeti nevelés

A környezeti nevelést is szívügyünknek tekintjük. Ápoljuk és zöld növényzettel szépítjük az iskola udvarát és környékét. Erdei iskolát, túrákat és kirándulásokat szervezünk a természet által felkínált oktatási lehetőségek kiaknázására és közösségépítésre.

Délutáni foglalkozások:

A szülők igényei alapján 1-4. évfolyamon napközis, 5-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozásokat szervezünk. A délutáni ismeretelsajátítást olvasótermünk is segíti.

Hagyományőrzés, szabadidő:

Az iskolai DÖK évek óta jól működik, ennek keretében a diákok megismerik jogaikat, kötelességeiket, programokat szerveznek, segítik a hatékony együttműködést a diákok és a tantestület között.

A különböző hagyományőrző napok, szabadidős tevékenységformák (Egészséghét, Lucanap, Mikulásnap, Krampuszbál, Karácsonyi koncert, Ki mit tud?, Farsang, Március 15-ei koncert, Diáknap, Bolondballagás megszervezésével tesszük lehetővé a gyermeki személyiség fejlődését.

Eredményeink:

A továbbtanulás segítése érdekében a 8. osztályosoknak magyar és matematika tárgyakból előkészítő foglalkozásokat szervezünk, részt veszünk a PÁLYAINFO-n, a középiskolák által szervezett nyilt napokon. A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában pedig pályaorientációs vizsgálatot szervezünk végzős tanulóinknak. Munkánk eredménye, hogy a gyerekek sikeresen felvételiznek az általuk választott középiskolába.