Közlemény a tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásáról 2023, ide kattintva tekinthető meg!

 

Bemutatkozik az Apponyi Albert Általános Iskola

 

 

 

 

Kedves Szülők!

Az iskolakezdés minden család, s főként a gyermekek számára nagy esemény. Engedjék meg, hogy intézményünk bemutatásával segítségükre legyünk ennek a fontos döntésnek a meghozatalában.

Hitvallásunk:

„Ne legyen az országnak egyetlen zuga sem, ahová a kultúra fénye nem hatol be, hogy a kultúrától távol eső, a hegy mögötti legkisebb falunak vagy tanyának iskolájába is odavilágítson a tudomány szövétnekének egy-egy fénysugara.” (gróf Apponyi Albert)

 

Fő  vonzerőnk:

Iskolánk a családias, kis iskolákhoz tartozik, biztosítva ezzel a közvetlen kapcsolatot a pedagógusok – a diákok – és a szülők között. A tantestület tagjait az alapos tárgyi tudás, szakmai felkészültségüket a kiegyensúlyozott munka, a megújulási törekvés, míg oktató-nevelő munkájukat a gyermekszeretet, a tanítványokra való odafigyelés és a nyugodt, jó légkör jellemzi.

Intézményünk szellemiségét a korrekt emberi kapcsolatok, a mindenki által elfogadott követelmények, az együttes munka és az alkotó pedagógiai légkör alapozza meg.

Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak a világra, érdeklődésük széleskörű, együttműködők, toleránsak, önmagukat reálisan értékelni tudók.

Közös célunk, hogy biztos tudással rendelkező, kiegyensúlyozott lelkületű gyerekek kerüljenek ki tőlünk.

Azt szeretnénk, hogy boldog gyermekkora legyen minden hozzánk járó gyereknek!

Profilunk:

 

Az iskola fő profilja a nyelvoktatás. A tanulók már 2. osztálytól tanulhatják az általuk fő nyelvként választott első idegen nyelvet, mely 7-8. osztályban a második idegen nyelv tanulásával egészül ki. A korai nyelvtanulás hatékonyságát csoportbontással fokozzuk. Iskolánkban pályázati forrásból nyelvi labort alakítottunk ki, ahol interaktív tábla is segíti az eredeti kiejtés elsajátítását és a nyelvi feladatok gyakorlását.

Évfolyam:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Első idegen nyelvként:

angol vagy német nyelv

2

2

4

3

4

3

3

Második idegen nyelvként:

angol vagy

német nyelv

 

 

 

 

 

2

2

Heti nyelvóraszám:

2

2

4

3

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 21. század digitalizált világában az informatika is fontos pillére oktató munkánknak. Korszerűen felszerelt, Internetes hozzáféréssel ellátott informatika szaktanteremben, hálózatba kötött gépeken az új NAT alapján már 3. osztálytól tanulják a diákok az informatikai alapismereteket, a szövegszerkesztést, a táblázatkezelést, prezentációkészítést, az Internet-használatot, a rajzolást és képszerkesztést.

Oktató tevékenységünk:

 

Alsó tagozatban:

Intézményünkben gyermekszerető, nagy tapasztalattal rendelkező tanítók várják a gyerekeket. Az oktatás kisfelmenő rendszerben, a hagyományos analizáló-szintetizáló módszerrel történik. Ebben a szakaszban legfontosabbnak tartjuk az alapkészségek kialakítását, hogy az írást, olvasást és számolást biztos eszközként használhassák a gyerekek, valamint azt, hogy a szülők és kis diákjaink is megismerjék az iskolai elvárásokat, hogy stresszmentesen rendszerességet, biztos tanulástechnikát tanuljanak, hogy az iskolába járás ne kényszer, hanem öröm legyen.

A  sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését gyógypedagógusunk végzi, míg a képességfejlődést tanulóink számára felzárkóztatással, tehetséggondozással tanítóink teszik lehetővé.

Felső tagozatban:

Az 5-6. évfolyamon biztosítjuk a diákok számára az alapkészségek fejlesztését és magyar nyelvől, valamint irodalom tantárgyakból a lassabban haladó tanulók felzárkóztatását.

  • A magyar nyelv és irodalom terén:

Az anyanyelvi oktatás rengeteg lehetőséget ad a szövegértés, kommunikáció legkülönbözőbb módjai, illetve a nyelvi kultúra elsajátítására, gyakorlására.

  • Történelem oktatása során:

A történelem, illetve a hon- és népismeret tanításának, a hagyományápolásnak nagyon fontos szerepe van a diákok személyiségfejlődésében, a községhez, a hazához való tartozásukban. Célunk a nemzeti, a helyi kultúra ápolása, a múlt megismerése, megértése; emlékeink, hagyományaink tisztelete, ápolása és a hazaszeretet kialakítása.

  • Matematika és természettudományos tárgyak keretében:

A tanítás-tanulás során előtérbe helyezzük: a közvetlen megtapasztalás élményét, a természetközeli tevékenységformákat, valamint a Kanizsai Dorottya Gimnázium biolaborjában megszervezett laborgyakorlatokat.

Művészeti és zenei nevelés:

Intézményünk arculatának fontos eleme a művészeti és zenei nevelés. E területen kiemelt szerepet kap a kreativitás, a tantárgyi komplexitás, az egyéni kifejezésmód és a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése, melynek keretét  a kézműves szakköreink adják. Iskolánkban a vizuális kultúrát Vida Anikó tanárnő oktatja, aki sikeresen készíti fel a gyerekeket a Szombathelyi Művészti Szakgimnázium felvételi vizsgájára.

A zenei tehetségek gondozását segíti a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett szolfézs- és hangszeres (furulya) oktatása.

Egészséges életre nevelés:

A sport és az egészséges életre nevelés is nagy hangsúlyt kap intézményünkben.  A hagyományos testnevelés órák mellett lehetőséget kínálunk a tanulóknak délutáni tömegsport keretében a tollaslabda és a floorball sportágak elsajátítására. A Bozsik Program keretén belül működtetjük a nagy népszerűségnek örvendő labdarúgó foglalkozásainkat. Focistáink számos kupával büszkélkedhetnek. A Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködésban kézilabda szakkört indítottunk. Iskolánkban ugrókötél szakkör is működik. Emellett a 3. és 5. osztályosoknak minden évben megszervezzük az ingyenes úszásoktatást. A 2022/2023. tanévtől önköltséges alapon rock and roll tanfolyamot indítottunk a Galaxy Fitness Club bevonásával.

Környezeti nevelés:

A környezeti nevelést is szívügyünknek tekintjük. A tavalyi tanévben bevezettük az intézményben a szelektív hulladékgyűjtést. Az iskola aulájában elemgyűjtőt, oldalbejáratánál aludoboz gyűjtő konténert helyeztünk el. bekapcsolódtunk a téli madárvédelmi tevékenységbe, a „Madárbarát” iskola programba. Programokat és versnyeket szervezünk diákjainknak a hulladék kreatív hasznosítására. Lehetőség szerint Határtalanul kirándulásokat szervezünk a természet által felkínált oktatási lehetőségek kiaknázására és a külhoni magyarság megismerésére, a nemzettudat építésére.

Szolgáltatások:

A tanulók számára térítés ellenében egyszeri meleg étkezést biztosítunk menza formájában. A szülők igényei alapján 1-4. évfolyamon napközis foglalkozásokat szervezünk.

Hagyományőrzés,  szabadidő:

A különböző hagyományőrző napok, szabadidős tevékenységformák (Állatok Világnapja, Népmese nap, ESSD nap, Autómentes nap, Jó hangulat napja, Könyvcsere nap, Koszorúzás október 6. és október 23. alkalmából, Idősek Világnapja, Őszi Vásár, Mikulásváró, Karácsonyi ünnepség, Farsang, Fánksütés, Kalácssütés, Március 15-ei községi megemlékezés, Húsvétváró foglalkozás, Pedagógusnap, Bolondballagás) megszervezésével tesszük lehetővé a gyermeki személyiség fejlődését.

Eredményeink:

A továbbtanulás segítése érdekében magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvből és matematikából a 7. és 8. évfolyamon középiskolai előkészítő foglalkozásokat szervezünk a központi írásbeli felvételin történő jó eredmények elérése és a középfokú tanulmányok sikere érdekében.

Üzemlátogatással egybekötött pályaorientációs napot bonyolítunk le, és részt veszünk a PÁLYAINFO-n. Munkánk eredménye, hogy a gyerekek sikeresen felvételiznek az általuk választott középiskolákba, köztük az ELTE Bolyai, a Nagy Lajos, a Premontrei Rendi Szent Norbert, a Kanizsai Dorottya és Jurisich Miklós Gimnáziumba is.

Diákjaink évek óta az átlag felett teljesítenek az országos kompetenciaméréseken, valamint nagy számban indulnak és jó eredményeket érnek el a tantárgyi versenyeken, művészeti seregszemléken, fesztiválokon.  

Várhatóan kire bízzák gyermekeiket?

Vörösváriné Hajtó Éva osztálytanítóra, aki ízig-vérig pedagógus. Éva néni jó együttműködést tud kialakítani diákjaival és a szülőkkel egyaránt. A beszoktatás időszakában biztos támasza tanítványnak, családnak egyaránt. A gyermekszeretet mellett a maximális elkötelezettség jellemző rá. Tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra és a tehetségek képességeinek kibontakoztatására is. Módszerei a kor elvárásai mellett a tanulók igényeihez alkalmazkodnak. Nyitottság, közvetlenség, elfogadás és segítőkész, jóindulatú tolerancia jellemzi.

Kedves Szülők!

Reméljük, hogy elnyerte tetszésüket a bemutatkozásunk. Szeretettel várjuk gyermekeiket intézményünkben!

Bejczi Mónika intézményvezető