Aktualitások

2021. február. 22.

Tájékoztatás a leendő első osztályosok szülei számára

az intézményben folyó hit- és erkölcstan oktatás, valamint fakultatív hit- és vallásoktatás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelési törvény értelmében a tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, amihez a jogalkotó lehetőséget biztosít a szabadon választható általános iskolai etika/hit- és erkölcstan oktatással.

A nemzeti köznevelési törvényben meghatározott etika órák vagy a helyette választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órák megtartását az iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamán szervezi meg.

Ezen kívül a „fakultatív hit- és vallásoktatásravonatkozó rendelkezések értelmében a nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a  tanuló az egyházi jogi személy által szervezett ún. fakultatív hit- és vallásoktatásban is rész vehessen. A fakultatív hit- és vallásoktatás pedig oly módon kerül megszervezésre, hogy az alkalmazkodik a tanórai foglalkozások rendjéhez.

A hit- és erkölcstan oktatás, illetve a fakultatív hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, valamint a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A tanulók testi épségéért, lelki, érzelmi fejlődéséért a hit- és erkölcstanoktatást és a hit- és vallásoktatást szervező egyházi jogi személy felel.

Az iskola az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással, valamint a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (V111.31.) EMMI rendelet 182/A (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A mostani járványhelyzetnek megfelelően, valamint a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 18

 (2) bekezdése értelmében a személyes tájékoztató helyett online anyag kerül fel az iskolák honlapjára.

A mi iskolánk az egyházaktól eljuttatott anyagokat 2021. március 10-én (szerdán) teszi megismerhetővé az Önök számára a honlapon keresztül.

Gencsapáti, 2021. február 22.                                              

Gerencsér Beáta sk.

intézményvezető

 

 

2021. február. 22.

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni Önöknek a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről.

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló rendeletre, a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás nem a megszokott módon, hanem online formában történik majd.

Sajnos az intézmény megismerésére személyes formában nem kerülhet sor, így betekintést csak a www.gencsisuli.hu oldalról tudnak a nálunk folyó pedagógiai munkáról szerezni.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásra az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján 2021. április 15. és április 16. napján kerül sor.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A veszélyhelyzetre való tekintettel a beíratás online módon, a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül bonyolódik, melyről majd a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

Az online felületen:

 • a beíratási szándék megerősítése történik a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után az intézmény megjelölésével;
 • kerülnek feltöltésre elektronikus formában a beíratáshoz szükséges dokumentumok;
 • letölthetők, majd aláírással visszatölthetők az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatok.

A felület használatáról részleletes tájékoztatót küldünk majd az Önök számára.

Döntés és értesítés az iskolai felvételről:

 • Az Apponyi Albert Általános Iskola kötelező felvételt biztosító körzetesilletve - SNI státuszú gyermek esetében - kijelölt iskolaként a gyermek felvételéről írásban értesíti az őt nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges eredeti iratok bemutatására a 2021/2022. tanítási év első napján kerül majd sor.
 • Az Apponyi Albert Általános Iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan a későbbiekben dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

Tisztelt Szülők!

Azon kedves Szülők, akik gyermeküket az Apponyi Albert Általános Iskolába szeretnék beíratni, legyenek szívesek beíratási szándékukat az iskola e-mail címére: gencsiskola@gmail.com eljuttatni a gyermek adataival (név, születési hely, születési idő, lakcím, óvoda neve) és a szülők nevével, lakcímével és elérhetőségével (telefonszám, e-mail cím).

Gencsapáti, 2021. 02. 22.

Tisztelettel:

Gerencsér Beáta sk.

intézményvezető

2020. szeptember. 17.

A Házirend melléklete

A járványhelyzetben betartandó szabályok

COVID-19 vírus miatt a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a következő egészségügyi eljárások lépnek életbe 2020. szeptember 15-től az Apponyi Albert Általános Iskolában:

 1. A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 
 2. A tanulók reggeli beléptetési rendje is megváltozik. A diákok a főbejáraton érintésmentes kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet mérése után, maszkban, a megfelelő távolságtartással érkezhetnek.
 3. Az intézményen belül jelen rendelkezésnek megfelelően viselendő maszkot a szülőnek kell biztosítania gyermeke számára.
 4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 
 5. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. 
 6. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy a felső tagozatos tanulóknak az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező, az alsós diákoknak erőteljesen ajánlott. 
 7. Az udvari kint tartózkodást a tanórák közti szünetekben, a védelmi intézkedések betartásának elősegítése érdekében ugyancsak szabályozzuk. Az egyes szünetekben mindig meghatározott tanulócsoport mehet ki a szabad levegőre, az udvar számára kijelölt területére.
 8. A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  Az öltözőkben a tornaórák előtti és utáni öltözésnél csak egy osztály tanulói tartózkodhatnak.
 9. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a gyermek semmiképpen ne látogassa az iskolát. Ebben az esetben a házi gyermekorvost kell értesíteni, mert ő jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az ő kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 10. Amennyiben a tanuló lázas, köhög, hasmenéses tüneteket mutat, a gyermekorvossal kell konzultálni az iskolalátogatásról.
 11. Amennyiben a tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál a benntartózkodás idejében a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítésre kerül szájmaszk kötelező viselése mellett egy erre kijelölt helyiségben Tanuló esetén a szülőt/gondviselőt értesítjük, és kérjük, hogy gyermekét mielőbb vigye haza, illetve felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát, majd azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el. A beteg tanuló/oktató/dolgozó felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező, ezt az intézmény biztosítja számára.
 12. Beteg gyermek hiányzását háziorvos igazolja, a hiányzás hosszát betegségtől függően az orvos határozza meg. A tanuló az intézménybe – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az iskola saját hatáskörben nem bírálhat felül.
 13. A tanulói mulasztások szülő által történő igazolásának szabályai a járványhelyzetnek megfelelően megváltoznak: a szülőnek továbbra is egy tanévben legfeljebb három tanítási napra van joga kikérni a gyermekét, de ez is csak előzetes kikérés alapján történhet. Tanulói hiányzás utólagos szülői igazolása nem lehetséges. Az előzetesen engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell.
 1. Az a COVID-19 vírusfertőzésre gyanús tanuló, aki hatósági (NNK) megfigyelés alatt (otthoni karantén) áll, annak a távolmaradása a hatósági felszabadító határozattól függ. Hiányzását az NNK által kiadott felszabadító határozat igazolja, amit az iskolába el kell juttatni. A karantén alatti hiányzás, ezáltal igazolt hiányzásnak minősül.
 2. Háziorvos a preventív céllal otthonmaradt gyermekek (szülői aggodalom, beteg testvér, beteg nagyszülő) hiányzását nem igazolja, hiszen nem beteg.
 3. Az osztálytermekben a nap folyamán a tanulók számára a pumpás szappanos kézmosási lehetőség biztosított, illetve meghatározott tevékenységek (pl. tízórai elfogyasztása) esetén a kézfertőtlenítés kötelező.
 4. A szociális helyiségekben (WC-k, öltözők, ebédlő) kötelező az érintős fertőtlenítő kézmosás.
 5. A kézmosással, kézfertőtlenítéssel kapcsolatos kötelezettséget az aktuális helyeken ügyeletet teljesítő tanár, az osztályfőnök, a napközis és tanulószobás nevelő, illetve a szaktanár köteles felügyelni, ellenőrizni.
 6. Az alsós és a felsős osztálytermekben a tanítási órák között - tekintettel arra, hogy nincs csoportváltás - fertőtlenítő takarításra nem kerül sor, csak a tanítási órák után. Az informatika szaktanteremben és a nyelvi laborban viszont a tanulócsoportok váltása között megtörténik a fertőtlenítés.
 7. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtókilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 
 8. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.
 9. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk. 
 10. A testnevelés órák közötti szünetekben elvégezzük az öltözők felületfertőtlenítését.
 11. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos kézmosására, kézfertőtlenítésére.
 12. Az étkezések során a tanulócsoportok keveredését elkerüljük.
 13. Az ebédlőben a tanulók közti védőtávolságot lehetőség szerint az étkezés során is betartatjuk.
 14. Intézményünkben önkiszolgáló rendszerben történik a tálalás, de az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatását próbáljuk elkerülni.
 15. Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.

Gencsapáti, 2020. szeptember 15.

                                                                                               Gerencsér Beáta

                                                                                               intézményvezető

 

 

 

 

Oldalak