Aktualitások

2021. március. 02.

Miért válassza egy szülő a gyermeke számára a katolikus hit- és erkölcstanoktatást?

 

Ide kattintva tekinthető meg a pdf!

 

 

2021. február. 22.

Tájékoztatás a leendő első osztályosok szülei számára

az intézményben folyó hit- és erkölcstan oktatás, valamint fakultatív hit- és vallásoktatás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelési törvény értelmében a tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, amihez a jogalkotó lehetőséget biztosít a szabadon választható általános iskolai etika/hit- és erkölcstan oktatással.

A nemzeti köznevelési törvényben meghatározott etika órák vagy a helyette választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órák megtartását az iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamán szervezi meg.

Ezen kívül a „fakultatív hit- és vallásoktatásravonatkozó rendelkezések értelmében a nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a  tanuló az egyházi jogi személy által szervezett ún. fakultatív hit- és vallásoktatásban is rész vehessen. A fakultatív hit- és vallásoktatás pedig oly módon kerül megszervezésre, hogy az alkalmazkodik a tanórai foglalkozások rendjéhez.

A hit- és erkölcstan oktatás, illetve a fakultatív hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, valamint a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A tanulók testi épségéért, lelki, érzelmi fejlődéséért a hit- és erkölcstanoktatást és a hit- és vallásoktatást szervező egyházi jogi személy felel.

Az iskola az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással, valamint a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (V111.31.) EMMI rendelet 182/A (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A mostani járványhelyzetnek megfelelően, valamint a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 18

 (2) bekezdése értelmében a személyes tájékoztató helyett online anyag kerül fel az iskolák honlapjára.

A mi iskolánk az egyházaktól eljuttatott anyagokat 2021. március 10-én (szerdán) teszi megismerhetővé az Önök számára a honlapon keresztül.

Gencsapáti, 2021. február 22.                                              

Gerencsér Beáta sk.

intézményvezető

 

 

2021. február. 22.

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni Önöknek a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről.

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló rendeletre, a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás nem a megszokott módon, hanem online formában történik majd.

Sajnos az intézmény megismerésére személyes formában nem kerülhet sor, így betekintést csak a www.gencsisuli.hu oldalról tudnak a nálunk folyó pedagógiai munkáról szerezni.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásra az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján 2021. április 15. és április 16. napján kerül sor.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A veszélyhelyzetre való tekintettel a beíratás online módon, a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül bonyolódik, melyről majd a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

Az online felületen:

  • a beíratási szándék megerősítése történik a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után az intézmény megjelölésével;
  • kerülnek feltöltésre elektronikus formában a beíratáshoz szükséges dokumentumok;
  • letölthetők, majd aláírással visszatölthetők az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatok.

A felület használatáról részleletes tájékoztatót küldünk majd az Önök számára.

Döntés és értesítés az iskolai felvételről:

  • Az Apponyi Albert Általános Iskola kötelező felvételt biztosító körzetesilletve - SNI státuszú gyermek esetében - kijelölt iskolaként a gyermek felvételéről írásban értesíti az őt nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges eredeti iratok bemutatására a 2021/2022. tanítási év első napján kerül majd sor.
  • Az Apponyi Albert Általános Iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan a későbbiekben dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

Tisztelt Szülők!

Azon kedves Szülők, akik gyermeküket az Apponyi Albert Általános Iskolába szeretnék beíratni, legyenek szívesek beíratási szándékukat az iskola e-mail címére: gencsiskola@gmail.com eljuttatni a gyermek adataival (név, születési hely, születési idő, lakcím, óvoda neve) és a szülők nevével, lakcímével és elérhetőségével (telefonszám, e-mail cím).

Gencsapáti, 2021. 02. 22.

Tisztelettel:

Gerencsér Beáta sk.

intézményvezető

Oldalak