Tájékoztatás a leendő első osztályosok szülei számára

az intézményben folyó hit- és erkölcstan oktatás, valamint fakultatív hit- és vallásoktatás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelési törvény értelmében a tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, amihez a jogalkotó lehetőséget biztosít a szabadon választható általános iskolai etika/hit- és erkölcstan oktatással.

A nemzeti köznevelési törvényben meghatározott etika órák vagy a helyette választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órák megtartását az iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamán szervezi meg.

Ezen kívül a „fakultatív hit- és vallásoktatásravonatkozó rendelkezések értelmében a nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a  tanuló az egyházi jogi személy által szervezett ún. fakultatív hit- és vallásoktatásban is rész vehessen. A fakultatív hit- és vallásoktatás pedig oly módon kerül megszervezésre, hogy az alkalmazkodik a tanórai foglalkozások rendjéhez.

A hit- és erkölcstan oktatás, illetve a fakultatív hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, valamint a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A tanulók testi épségéért, lelki, érzelmi fejlődéséért a hit- és erkölcstanoktatást és a hit- és vallásoktatást szervező egyházi jogi személy felel.

Az iskola az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással, valamint a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (V111.31.) EMMI rendelet 182/A (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A mostani járványhelyzetnek megfelelően, valamint a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 18

 (2) bekezdése értelmében a személyes tájékoztató helyett online anyag kerül fel az iskolák honlapjára.

A mi iskolánk az egyházaktól eljuttatott anyagokat 2021. március 10-én (szerdán) teszi megismerhetővé az Önök számára a honlapon keresztül.

Gencsapáti, 2021. február 22.                                              

Gerencsér Beáta sk.

intézményvezető